Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł
Ceny zawierają podatek VAT

Koszyk Realizuj

Producenci


Obowiązujący od 25 grudnia 2014

 

Sklep Greenberg działający pod adresem http://www.e-greenberg.com.pl/ http://www.e-greenberg.pl prowadzony jest przez firmę SPAGRO GROUP A.Czabańska, T. Czabański S.C., z siedzibą przy ulicy Promienistej 11, w Suchym Lesie koło Poznania wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem  przez organ rejestrowy: Wójt Gminy Suchy Las.


1. Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.e-greenberg.pl  prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Właściciel –Spagro Group A. Czabańska T. Czabański S.C. 62-002 Suchy Las ul. Promienista 11, NIP: 777-26-23-064 REGON: 634270800
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów. 

2. Rejestracja, logowanie oraz warunki korzystania ze sklepu

W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
dostęp do sieci Internet;
adres poczty email.
Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Klient.
Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://www.e-greenberg.pl/ stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, nr telefonu wraz z adresem dostawy za pomocą formularza.

Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

- przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;

- dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

Zarejestrowany Klient ma możliwość:

-Dostępu do statusu oraz historii zamówień;

- otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

- udziału w promocjach i konkursach;

- zamówienia Produktu, a także wskazania adresu, na który ma być wysłana przesyłka;

- zmienić swoje dane;

- zmienić swoje hasło;

- sprawdzić swoje zamówienia;

- całkowicie usunąć swoje konto.

Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

W celu złożenia zamówienia rejestracja nie jest obowiązkowa.

3. Realizacja zamówień

Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Klient składa zamówienie w następujący sposób:

- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

- podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania lub podanie adresu e-mail oraz adresu dostawy

- wybór formy dostawy i płatności

- zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Złóż zamówienie”

- wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

- Dane Sklepu

- Opis produktu

- Jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

- Cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in transportu, koszty płatności

- Formę dostawy oraz termin jej wykonania

- Sposób płatności

- informacje dotyczące odstąpienia od umowy

- informacje dotyczące zwrotów związanych z niezgodnością towaru z umową.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości spełnienia świadczenia.

W wypadku, gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.

W sytuacji, gdy Klient nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 9, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Klienta z jego nabycia.

Oferowane produkty, będące środkiem ochrony roślin, może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie w tym zakresie, określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin.

 

 

 3a.Zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

 

 Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin Art.28 . Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Informacje o stosowaniu produktów aktualizowane są raz w roku, dlatego rekomendowane jest zapoznanie się z ich etykietą.

 

Art.28 

 

Zbywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych

 

Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.4 Forma płatności

Klient ma możliwość dokonania zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

- gotówką płatne przy odbiorze osobistym;

- systemem płatności;

-przelewem na nr Konta Sklepu;

-za pobraniem.

W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

Sklep po wyrażeniu zgody przez Klienta ma możliwość wysyłania faktur w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres email, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528) 

W razie braku zgody Sklep wystawia faktury VAT w formie papierowej.

Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dany do faktury VAT.

5 Ceny.

Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki i opłat celnych, w przypadku wysyłki poza teren Polski. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

Ceną ostateczną, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest przez wybór opcji "Zatwierdzam zamówienie".

6 Dostawa.

Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

- firma UPS, Inpost, FedEx, GLS

- Poczta Polska;

- odbiór osobisty pod adresem: Spagro Group 62-002 Suchy Las ul. Promienista 11

 Koszt dostawy wliczony jest w końcową cenę zamówienia. Informację o cenach i taryfach dostaw podane są na stronie Sklepu

Realizacja zamówienia trwa od 2 do 7 dni roboczych. W przypadku zamówienia bardzo dużej ilości produktów, Sklep ma obowiązek kontaktu indywidualnego z Klientem w celu ustalenia, czasu, sposobu i ceny dostawy.

- Przedstawione koszty dostawy obowiązują tylko przy dostawie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dla zamówień z wysyłką poza granice Polski ceny dostaw ustalane są indywidualnie drogą mailową lub telefonicznie,  bezpośrednio z Klientem, w zależności od kraju dostawy i dostępnych opcji u naszych partnerów logistycznych.

7 Prawo odstąpienia od umowy.

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: :  Spagro Group 62-002 Suchy Las ul. Promienista 11

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłoczni, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Spagro Group 62-002 Suchy Las ul. Promienista 11

Bezpośrednie  koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta.
W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się poniżej:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Spagro Group A. Czabańska T. Czabański s.c.
ul. Promienista 11
62-002 Suchy Las

sklep@greenberg.com.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/ reklamacji (*) /zwrocie (*)/ wymianie (*) o świadczenie następującej usługi (*)

Lp.

Nazwa

Symbol /rozmiar

Ilość

Cena jednostkowa brutto

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       


Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) 

data

Imię i nazwisko konsumenta(ów)

Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

- dostarczania prasy,

- usług w zakresie gier hazardowych.

8. Reklamacje składane przez Klientów dokonujących zakupu jako Konsumenci.

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową,( jeżeli Użytkownik dokonuje zakupu jako Konsument) zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na adres:  Spagro Group 62-002 Suchy Las ul. Promienista 11, poprzez:

Wysyłanie wiadomość email.

Listownie.

lub w jakiejkolwiek dogodnej dla Klienta formie.

 W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

 Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.

 W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

 W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

 Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

 Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 

 Formularz Reklamacyjny znajduję się

9. Ochrona danych osobowych.

 1. Informuje się Klientów, że administratorem jest danych osobowych zbieranych w procesie sprzedaży za pośrednictwem sklepu: e-greenberg.pl firma Spagro Group 62-002 Suchy Las u. Promienista 11 , NIP 777-26-23-064, Regon 634270800, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem  przez organ rejestrowy: Wójt Gminy Suchy Las.
   na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami)  dane osobowe przetwarzane są w celu:
  » realizacji umowy sprzedaży,
  » dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Dane osobowe przekazywane są operatorom systemów płatności oraz przedsiębiorstwom kurierskim w celu realizacji umowy.

W celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych oraz monitorowania jakości usług Sklepu po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.

Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Klient może dokonać samodzielnie w każdej chwili po zalogowaniu się lub też może skontaktować się ze Sklepem m.in. wysyłając:

Wysyłając wiadomość email;

listownie;

lub w jakiejkolwiek innej dogodnej dla Klienta formie.

W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Klienta danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

- wezwania Klienta do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych pod numerami ksiąg : 135859 i 135860.
 

 

Ponieważ bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas szczególnie ważne, dołożyliśmy wszelkich starań, aby dane osobowe były maksymalnie zabezpieczone. Nasze serwery posiadają certyfikat SSL.


SSL zapewnia większe bezpieczeństwo danych np. przy zbieraniu informacji czy ich przetwarzaniu. Komunikacja między serwerem a użytkownikiem jest wtedy kodowana i praktycznie niemożliwa do złamania przez postronnego użytkownika.

 

Do czego wykorzystywane są pliki Cookies?. Dla wydajności oraz wygody korzystania z naszej strony stosowana jest metoda anonimowo pobieranych plików Cookie. Są to pliki zapamiętywane przez przeglądarkę internetową Klienta podczas logowania (podania loginu oraz hasła), kiedy to na dysku twardym komputera zostaje utworzony plik Cookie, zawierający przydzielony Klientowi przez system specjalny, unikalny klucz. Wraz z kolejnym wejściem na stronę sklepu e-Greenberg, serwer sprawdza czy posiadany jest przez Klienta plik Cookie i czy zapisany w nim klucz jest prawidłowy. Jeśli tak, logowanie następuje automatycznie i nie ma potrzeby podawać każdorazowo żadnych dodatkowych informacji. Cały proces trwa dosłownie ułamek sekundy. Utworzenie pliku Cookie w żaden sposób nie narusza twojej prywatności. Informacje w nim zawarte mogą zostać wykorzystane jedynie przez naszą stronę internetową. Wyłączenie obsługi plików Cookie nie wpływa negatywnie na działanie naszych stron, ale może zmniejszyć wygodę korzystania ze sklepu. 10. Przepisy Końcowe.

 Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.e-greenberg.pl .

 Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na  swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

 Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta.  Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów,  korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.